Bombelek

35 tekstów – auto­rem jest Bom­be­lek.

Zaw­sze cieszę się CIESZĘ, że żyję! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 grudnia 2011, 23:55

Wspom­nienia, często przez łzy lecz to naj­lep­sze cze­go można doświadczyć... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 lipca 2010, 00:42

Życie to nie jest pun­kt, który trze­ba osiągnąć lecz pe­wien ok­res cza­su, który trze­ba sys­te­matycznie kolorować. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 maja 2010, 23:02

Wspo­minać przeszłość, korzys­tać z te­raźniej­szości, myśleć o przyszłości... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 kwietnia 2010, 22:43

Żyje­my w cza­sach, w których na słowo "Kocham" nie wiado­mo, czy się ra­dować, czy smucić... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 marca 2010, 20:56

Gówno praw­da, że ko­biety cier­pią bar­dziej od mężczyzn. One po pros­tu muszą to po­kazać całemu światu... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 stycznia 2010, 20:48

Dwo­je ludzi łączących się w parę porównać można do klucza i do zam­ka. Za­mek po­winien się uchy­lać wte­dy gdy na kluczu są od­po­wied­nie ząbki. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2010, 22:52

Po­doba mi się to, że wy­powiadasz się w 1 oso­bie liczby mnogiej. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 4 stycznia 2010, 23:11

Była pyszna, co czy­niło ją obrzydliwą... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 stycznia 2010, 00:21

Cieka­wość ciekaw­sza od faktów. Choć nie zawsze... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 stycznia 2010, 16:02
Bombelek

:)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bombelek

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność